Prof. RNDr. Jozef Michalov, DrSc. SVD

Po štúdiu fyziky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1958 učil tri roky fyziku a matematiku na strednej škole a od roku 1961 do roku 1991 pracoval v Slovenskej akadémii vied v Bratislave. Študoval fyzikálne zákonitosti transportu iónov a molekúl vody na krátke a dlhé vzdialenosti cez biologické pletivá.

Od roku 1994 pracoval na Katedre etiky a katechetiky, kde prednášal kresťanskú filozofiu, teodíceu a ekumenizmus. V roku 1999 vydal knihu Život z pohľadu evolúcie a kreácie, o rok neskoršie vydal Kresťanskú filozofiu (1. vydanie), v roku 2002 Scholastickú filozofiu, v roku 2004 Filozofiu renesancie a baroka.

V roku 2010 vydal knihu Dejiny filozofie 19. storočia (pozitivizmus, heglovstvo, novokantovstvo).

Okrem toho vydal rad katechetických príručiek.

Založil Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda pri FF UKF v Nitre

Od roku 2010 na dôchodku.

Zomrel v roku 2018