A. Monografie a vedecké štúdie:

a) zahraničné: nemám

b) domáce:

1.      Jozef Tiňo a Jozef Michalov: Zem a život vo svetle vedy a viery (Zborník prác), Vydávateľ:Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku. Nitra – Bratislava, 1992. ISBN: 80-85223-06-06.

2.      Jozef Michalov: Poznávajme Boha.  Vydavateľstvo:Vysoká škola pedagogická, Fakulta humanitných vied v Nitre. Nitra, 1995. ISBN: 80-8050-079-7.

 

3.      Jozef Michalov: Život z pohľadu evolúcie a kreácie. Vydavateľstvo: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Katedra etiky a katechetiky, Nitra, 1999. ISBN: 80-8050-333-8.

5.   Jozef Michalov a kolektív: Personálna obnova humanity. Vydavateľstvo: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická    Fakulta, Katedra etiky a katechetiky, Nitra, 2000. ISBN: 80-8050-334-

6.  Jozef Michalov: Ranokresťanská filozofia. Vydavateľstvo:     Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Katedra     Etiky a katechetiky. Nitra, 2000. ISBN: 80-8050-333-8.

7.      Jozef Michalov: Scholastická filozofia. Vydávateľstvo Univerzity Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta a Vydáavteľstvo Herba.s.r.o. Bratislava, 2002.  ISBN: 80-8050-502-0.

8.      Jozef Nichalov: Sedem  sviatostí.Vydavteľstvo  LÚČ, vydávateské družstvo Bratislava, 2002. ISBN: 80-7114-376-6.

9.      Jozef Michalov: Sedem darov Ducha Svätého. LÚČ, vydavateľské  družstvo  Bratislava, 2002.ISBN: 80-71114-375-8.

10.  Jozef Michalov. Sedem hlavných hriechov. LÚČ, Vadavateľské družstvo . Bratislava 2002. ISBN: 80-7114-377-4.

11.  Jozef Michalov a Peter Kondrla: Dobrý človek – filozoficko- teologicko – etický pohľad. Vydavateľstvo  Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre , Filozofická fakulta v Nitre, 2002. ISBN: 80-8050-556-X.

12.  Jozef Michalov a Peter Kondrla: Dobrý človek – pedagogicko – psychologicko – kultúrny pohľad. Vydavateľstvo Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta v Nitre, 2002. ISBN: 80-8050-557-8. 

B.Odborné práce s filozofickým obsahom

1.  Michalov Jozef: Nervy a ich modely. Svet vedy. Roč.XII. No. 9. Str. 528-531. 1965.

2.  Michalov Jozef Riadenie funkcií živých organizmov vo svetle kybernetiky. Svet vedy. Roč. XIII. No. 10. Str.607-613, 1966.

3.  Michalov Jozef: Dve významné výročia (200 rokov od narodenia J.Daltona a 250 rokov od smrti  G.W.von Leiniza), Svet vedy. Roč.XIII. No. 10. Str. 632-633. 1966.

4.  Michalov, J.: 1967: Otázky kybernetiky v biologických a medicínskych vedách. Svet vedy XIV, 7, 404-407.

5.  Michalov, J.: 1968: S otvorenými očami v prírode. Svet vedy XV, 7, 396-401.

6.  Michlalov, J.: 1972. Autoregulácia v biologických systémoch. Svet vedy XLX, 6, 448-355.

7.  Michalov, J.: 1992: Stvorenie a vývoj, Plameň, XVI, 3, 2-5.

8.  Michalov, J.: 1992: Vznik života, Plameň, XVI, 4, 4-6.

9.  Michalov, J.: 1992: Stvorenie a vývoj, In: Zem a život vo svetle vedy a viery, SVD Bratislava-Nitra, str. 45-56.

10.Michalov, J.: 1995: Morálka a ekológia. Duchovný pastier, 74, 1, 34-39.

11.Michalov, J.: 1995: Poznávajme Boha a učme to aj iných. Duchovný pastier, 74, 10.

12. Michalov, J.: 1995: Sloboda a etické konanie z teologického hľadiska, prednesené na 2. medzinárodnej konferencii Sloboda a etické konanie človeka v Nitre 23.-24. novembra 1995.

13.Michalov, J.: 1995: Kresťanská etika v dialógu a konfrontácii s inými etickými sústavami. Prednesené na 2. medzinárodnej konferencii v Nitre Sloboda a etické konanie človeka, 23.-34. novembra 1995.

14.Michalov, J.: In Schule und Vernaltung noch Zuviele Komunnisten - in Kirche und Verkündingung noch zu wenig Priesa, Stegler  Missions Chronik, 1996-1997, Steyler Nederland, 1996, str. 136-138.

15.Michalov, J.: Die Freihert und das ethische Handel aus theologischer Hiusicht, in: Freiheit und das ethische Handel des Menschen seids 30-36, Nitra 1996.

16. Michalov, J.: Christliche Ethik in Dialog und Konfronation mit anderen ethischen Systemen in Freiheit und das ethische Hanchel des Menschen, seid 192-212, Nitra 1996.

17.Michalov, J.: Kresťanská etika v dialógu a konfrontácii s inými etickými sústavami. V: Sloboda a etické konanie človeka str. 474-490, Nitra 1996.

18.Michalov, J.: Sloboda a etické konanie z teologického hľadiska v: Sloboda a etické konanie človeka str. 340-344, Nitra 1996.

19.Michalov, J.: Ekológia a Morálka, Ekológia a život V. roč. str. 19-21, 1996.

20..Michalov, J.: World and Creations, Ekológia a život V., No 4, str. 31-32, 1996.

21.Michalov, J.: Cirkev a misie. In: Sympózium: Nová evanjelizácia, (Bratislava 15.- 17. 9. 1997), Vydav. Dobrá kniha, Bratislava, s. 134 - 140. 1997.

22.Michalov, J.: Duchovná formácia osobnosti. In: Medzinárodná psychologická konferencia, (Bratislava, október 1997). Bratislava, 1997.

23.Michalov, J.: In Schule und Verwaltung noch viele Kommunisten - in Kirche und Verkündigung noch zu wenig Priester. Steyler missions Chronik 1996-97, Steyler Verlag, Holand, s. 136-138. 1997.

24.Michalov, J.: Potreba ekologického vedomia a svedomia. Ekológia a život, 1,  s. 22 - 23. 1997.

25.Michalov, J.: Prírodovedec v službách duchovného života. Rozhovor (zhováral sa Peter Andruška). Náš čas č. 4, roč. 2,  s. 6-7, 1998.

26.Michalov, J., Horváth, Š.: Chata Plesnivec posvätená a otvorená. Jamesák, 1, str. 3, 1998.

27.Michalov, J.:  Etika a jej chápanie v priebehu európskych dejín. Kultúra (Týždenník závislý od etiky), I-č. 4, str. 4., 1998.

28.Michalov, J.: Etika novoveku - do dnešných dní. Kultúra (Týždenník závislý od etiky). I.- č.7, str. 4, 1998.

29.Michalov, J.:  Etika islamu - so silným sociálnym aspektom. Kultúra (Týždenník závislý od etiky), I.- č.11, str. 5, 1998.

30.Michalov, J.:  Etika karmy - zdanlivo blízka. Kultúra (Týždenník závislý od etiky), I-č.16, str. 5, 1998.

31.Michalov, J.: Sloboda, nevyhnutnosť, spontánnosť. Kultúra (Týždenník závislý od etiky), I - č. 26, str.5, 1998.

32.Michalov, J.: Slobodný človek a otrok. Kultúra (Týždenník závislý od etiky), I - č. 27-28, str. 8, 1998.

33.Michalov, J.: V slobode sa človek uskutočňuje. Kultúra (Týždenník závislý od  etiky), I - č. 29-30, str. 8, 1998.

34.Michalov, J.: Misie v kontexte sociológie. In: Nová evanjelizácia - Zborník sympózia s medzinárodnou účasťou, VII. ročník, Trnavská  univerzita, Teologická fakulta, Bratislava 1998, str. 186-192.

35.Michalov, J.: Dnešný rozmer misiológie v pastorácii. In: Aktuálne problémy v pastorálnej teológii v dnešnej dobe - Zborník Seminára katedry pastorálnej teológie Rím-kat. CMBF UK, Spišské Podhradie 10. 9. - 12.9. str. 220-232, 1998.

36.Jozef Michalov: Zjavenie a filozofické myslenie. Kultúra – Dvojtýždeník závislý od etiky. No. 7. Str. 3 (4 normostrany). 17.februára 1999.

37.Jozef Michalov: Obnova humanity osobnosti a interpersonálnych vzťahov (I) – Formácia na lepšie sebapoznanie. Kultúra  (Dvojtýždeník  závislý od etiky). No. 18. Str.5 (4 normostrany), 5.mája 1999.

38.Jozef Michalov: Obnova humanity osobnosti a interpersonálnych vzťahov (II) – Na ceste k pevnosti  bytia, pevnosti  charakteru .  Kultúra – Dvojtýždeník závislý od etiky. No.19. Str.5 (4 normostrany), 12.mája 1999.

39.Jozef Michalov: Obnova humanity osobnosti a interpersonálnych vzťahov (III) – Pozytívna realita v nás. Kultúra – Dvojtýždeník závislý od etiky. No.20. Str.6 (4 normostrany), 19.mája 1999.

40.Jozef Michalov: Obnova humanity osobnosti a interpersonálnych vzťahov (IV) – Hĺbkové istoty, kreativita, intuícia bytia. Kultúra – Dvojtýždeník závislý od etiky. No.21. Str. 6 (4 normostrany), 26.mája 1999.

41 Jozef Michalov: Každé slovo, každá veta nech chváli Boha ...      In. Život a deilo Jána Chryzostoma Korca – Zborník. Vydávateľ: Spolok Slovenských Spisovateľov, Národné literárne centrum, Filozofická fakulta UKF v Nitre. Str. 215-219. Nitra, 1999.

42 Jozef Michalov: Rodina – formátor osobnosti. In. Rodina     na prelome tisícročí – subjekt kultúry, kresťanských a všeľudských hodnôt. Vydávateľ: Univerzita sv.Cyrila a Metóda v Trnave. Str. 59-168. Trnava, 1999.

43 Jozef Michalov: Boh a človek (1) – Prístup filozofie k otázke Boha.  Kultúra – Dvojtýždeník závislý od etiky.Str. 5. No. 4. (4  normostrany). 16. Februára 2000.

44 Jozef Michalov: Boh a človek (2) – Dôkazy Boha a predstava     o Bohu.  Kultúra – Dvojtýždeník závislý od etiky.Str.5. No. 5. (4 normostrany). 1.marca 2000.

45 Jozef Michalov: Boh a človek (3) – Hľadanie najvyššieho osobného Ty.  Kultúra –  Dvojtýždeník závislý od etiky. Str.5.  No. 6.   (4 normostrany). 15. Marca 2000.

46 Jozef Michalov: Človek a človek (I). Kultúra – Dvojtýždeník     závislý od etiky. Str. 5. (4 normostrany).  No.14. 5. Júla 2000.

47 Jozef Michalov: Človek a človek (II). Kultúra – Dvojtýždeník      závislý od etiky. Str. 5. (4 normostrany). No. 15. 19. Júla 2000.

48 Jozef Michalov: Tvorba vlastnej podoby – vlastného imidžu.      Kultúra – Dvojtýždeník závislý od etiky. Str.5. (4 normostrany).  No. 20. 27.Septembra 2000.

49 Jozef Michalov: Nepriamy dôkaz a negatívna teológia. In: Igor   Kišš a kolektív : Matematika a teológia. Evanjelická   bohoslovecká    fakulta UK v Bratislave, Bratislava 2002, str. 31-34.

50 Jozef Michalov: Duchovnosť a vysoká životná úroveň.  In: Duchovné Korene Európy a súčasnosti. Zborník  referátov z rovnomennej konferencie Ústavu pre vzťahy   štátu   a cirkví v Bratislave, Svätý Júr, 12.-14. Novembra 2002.  Str.   34-41.

51 Jozef Michalov: Dobrý človek. In: Dobrý človek. Filozoficko-teologicko-etický pohľad. Vydav. FF UKF v Nitre. 2002. Str. 17-32.

52 Jozef Michalov: Philosophy  of the relationship between   the secular (of the state) and the spiritual power (of the Holy  See). In : The Ministry of Foreign Affairs of the Slovak   Republic, The Pontifical Oriental Institute in Rome, The Embassy of  The Slovak Republic to the Holy See: International Bilateral   legal Relations between the Holy See and States: Experiences  and Perspective. (December 12-13, 2001). Libreria Editrice  Vaticana 00120 Citta Del Vaticano. 2003, pp.  265-270

Aktívna účasť na vedeckých konferenciách

Domáce konferencie:

 1. Michalov, J.: Sloboda a etické konanie z teologického hľadiska Medzinárodná   rakúsko-slovenská konferencia “Sloboda a etické konanie človeka”. November 1995.

2. Michalov,J.: Kresťanská etika v dialogu a konfrontácii s inými etickými sústavami. Medzinárodná konferencia rakúsko-slovenská “Sloboda a etické konanie človeka”, Nitra, November 1995.        

3. Michalov, J.: Potreba ekologického vedomia a svedomia. Medzinárodná konferencia. Tatranská Lesná 22.–23. Máj 1997.

4. Michalov,J.: Cirkev a misie. Sympózium “Nová evanjelizácia”.   Bratislava 15.–17.septembra 1997.

5. Michalov,J.: Duchovná formácia osobnosti. Medzinárodná psychologická konferencia. Bratislava  12.–13.novembra 1997.         

6. Michalov, J.: Misie a sociológia. Sympózium: Nová evanjelizácia. Bratislava, 26. 9. 1998.

7. Michalov,J.: Dnešný rozmer misiológie v pastorácii. Seminár  “Pastorálnej teológie”.  Spišské  Podhradie. 11.–-12. Septembra 1998.

8. Michalov, J.: Obnova humanity osobnosti a interpersonálnych vzťahov. Seminár “Personálna obnova humanity”. Nitra 19.– 20. 11. 1998.

9. Michalov, J.: Každé slovo, každá veta nech chváli Boha... Seminár “Život a dielo Jána Ch. Korca. Nitra 27. Januára 1999.

10. Michalov, J.: Tvorba vlastného imidžu. Seminár “Za osobnú etiku...  Nitra November 1999.

11. Michalov, J.: Dobrý človek. Medzinárodná konferencia FF UKF v Nitre  11. – 13. September  2000.

12.Michalov, J.: The philosophy of the perception of the relations of the Worldly faculties and the clargies faculties. The International Bilateral Legal Relations between The Holly See and States: Experiences and Perspectives. Symposium, December 12.-13. 2001Roma.

12. Michalov, J.: Nepriamy dôkaz a negatívna teológia. Medzinárodný seminár Matematika a teológia, organizovaný Evansjelickou bohosloveckou fakultou UK v Bratislave v dňoch 2. – 3. mája 2002 v Bratislave.

13. Michalov, J.: Duchovnosť a vysoká životná úroveň. Konferencia  Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví vo Svätom Jure v dňoch 12.–14. novembra 2002.

Televízne relácie:

Michalov, J. - Diatka, C.: Dobrá zvesť, Katedra etiky a katechetiky, STV Bratislava,   vysielané 26. apríla 1998, repríza 28. 4. 1998.

Michalov, J.: Dobrá zvesť - 65 rokov J. Michalova, STV Bratislava, vysielané 19. júla 1998, repríza 20. 7. 1998.

Rozhlasové relácie:

1.      Jozef Michalov: Život z pohľadu evolúcie a kreácie – rozhlasová beseda o knihe v Slovenskom rozhlase  7.júla 2000.

2.      Jozef Michalov : Výchova učiteľov náboženstva na FF UKF v Nitre. Rozhlasová beseda – rozhovor na rádiu Lumen Banská Bystrica. Október 2000.

Populárnovedecké práce

1.      Michalov, J.: 1965: Nervy a ich modely. Svet vedy, XII, 9, 528-531.

2.      Michalov, J.: 1966: Riadenie funkcií živých organizmov vo svetle kybernetiky.   Svet vedy, XIII, 10, 607-613.

3.      Michalov, J.: 1966: Dve významné výročia (200 rokov od narodenia J. Daltona    a   250 rokov od smrti G. W. von Leibniza), Svet vedy XIII, 10, 632-633.

4.       1967: Úlohy kybernetiky v biologicko-lekárskych vedách. Svet   vedy XIV, 7, 404-407.

5.      Michalov, J.:  1968: Prírodné systémy očami techniky. Technické noviny, XVI, 17.

6.      Michalov, J.: 1969: Čo je membrána? Svet vedy, XVI, 11, 629-635.

7.       Michalov, J.: 1970 Čo je biofyzika a čo nám prináša? Svet vedy, XVII, 6, 710-716.

8.      Michalov, J.:  1972 Autoregulácia v biologických systémoch. Svet vedy, XIX, 348-355.

9.      Michalov, J.:  1973:  Čo je to biomatematika? Elektrón, I, 3, 8-13.

10.  Michalov, J.: 1974: Što takoe biomatematika? Technika molodjoži, Moskva, 6, 5-7 + obálky časopisu.

11.  Michalov, J.: 1975: Záhada v bunke. Elektrón, III, 9-15.

12.  Michalov, J., Komár, J.: 1984: Neznáme transportné mechanizmy. Elektrón, 2, 8-15. podiel 95%.

13.  Michalov, J.: 1986: Život v matematických rovniciach. Elektrón 10, 8-15.

Vysokoškolské učebné texty a iné študijné pomôcky -      poskytujem študentom v xerokópiách prednášky a študijný materiál.

Editor a redaktor vydaných zborníkov:

1.  Kybernetické aspekty živých systémov a ich prostredia. I. časť - Biokybernetika. Zborník 8. sympózia Slovenskej kybernetickej spoločnosti pri SAV, Tatranská Lomnica- Bratislava, 1977.

2.  Kybernetické aspekty živých systémov a ich prostredia. II. časť - Biofyzika. Zborník 8. sympózia Slovenskej kybernetickej spoločnosti pri SAV, Tatranská Lomnica - Bratislava, 1977.

3.  Vplyv hôr a veľhôr na ľudský organizmus. Zborník referátov z I. aktívu lekárov - horolezcov v Starom Smokovci 1985. Výbor horolezeckého zväzu JAMES, Bratislava, 1986.

4.  Zem a život vo svete vedy a viery. Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku. Nitra-Bratislava, 1992.

5.  Poznávajme Boha. Zborník referátov z I. seminára absolventov rekvalifikačného štúdia katechetiky na FHV VŠPg v Nitre 2. júna 1995. Vysoká škola pedagogická v Nitre, Nadácia p. Jozefa Opralu v Nitre, 1995 .

6 Jozef Michalov, Peter Kondrla : Dobrý človek. Zborník referátov Medzinárodnej konferencie  FF UKF, 11, – 13. September  2002

V Nitre 8. apríla 2003

Doc. RNDr. Jozef Michalov, DrSc.