Predslov 4
Úvod 5
Veľká Pánova láska 6
Posvätná  liturgia 9
poklad  Hostina    Obeta12
Čo je to obeta?  13
Dôležitosť a potreba  dôstojného slávenia svätej  omše 15
Dejiny svätej omše  16
Stavba  svätej  omše, jej prvky  a časti   22


Introit    Vstup – Úvodný spev   27
Stupňová modlitba   28
Porovnanie modlitby vyznania hriechov – Konfiteor (Tab. 2.)  30
Dejiny introitu – vstupu   30
Kyrie eléison – Pane zmiluj sa    31 
Glória – Sláva    32
Porovnanie textov hymnu Glória (Tab. 3.)  31   
Kedy  a ako sa Glória dostala do  omše?  32
Modlitba dňa – kolekta   34
Liturgia slova   36
Biblické čítania  36
Čo sa zmenilo v čítaní v obnovenej liturgii po Druhom vatikánskom koncile?  39
Porovnanie rozdelenia liturgického roka pred a po Druhom vatikánskom koncile (Tab. 4.)   39
Obsah čítaní a ich vzájomný vzťah   43
Porovnanie skladby čítaní a evanjelia pred a po obnove liturgie svätej omše. (Tab. 5.)    44
Medzispev (Graduále) – Responzóriový žalm a Alelujový verš 52
Vyznanie viery (Krédo) a koniec predomše v omši pred 2.Vatikánskym cirkevným snemom  prvej  časti omše v obnovenej liturgii  54
Modlitba veriacich  56
Liturgia  Eucharistie    57
Význam a zmysel obetného sprievodu.  60
Obetovanie v  omši pred 2. Vatikánskym koncilom a v omši obnovenej liturgie  61
Porovnanie modlitieb jednotlivých častí obetovania  62
Obetovanie  65
Príprava kalicha (vína a vody)  65
Obetovanie kalicha (vína a vody)  66
Sebaobetovanie kňaza slúžiaceho sv. omšu  66
Epikléza – Zvolávanie Ducha svätého  66
Incenzácia obetných darov a oltára  67
Umývanie rúk  67
Modlitba nad obetnými darmi  68
Eucharistická  modlitba   ....... 69
Vývoj zostavy rímskeho kánonu   71
Prefácia pieseň vďaky   74
Porovnanie prefácií svätej omše pred a po obnove liturgie svätej omše 75 
Kánonové modlitby  80
Modlitby kánona pred premenením  84
Modlitba za cirkev  84
Spomienka na živých  85
Spomienka na svätých  87
Obetné modlitby  87
Konsekračná prosby  88
Zmeny v druhom, treťom a štvrtom kánone pred premenením oproti prvému kánonu 88
Čo je spoločné u všetkých kánonov v akte po premenení?  88
Modlitby kánona po premenení  90
Rozpomienková modlitba  90
Nebeský oltár  92
Spomienka na zosnulých  93
Malé pozdvihovanie  95
Zmeny v  druhom, treťom a štvrtom kánone po premenení oproti prvému kánonu  96
Rozpomienková modlitba  96
Modlitba za Cirkev  96
Spomienka na zosnulých  96
Malé pozdvihovanie – ukončenie kánonu  97
Obetná hostina       97
Dejinný pohľad na sväté prijímanie   98    
Obrad   prijímania   101
Otčenás – Pater noster  102
Stavba modlitby Pána  107
Príprava na prijímanie (na hostinu)  109
Lámanie chleba  111
Spev na prijímanie  118
Po prijímaní      118
Záverečné obrady   119
Slávnostné požehnania   119

Ako sa máme účastniť svätej omše   120
Uplatnenie pravidiel kresťanskej slušnosti  pri sv. omši  122
Literatúra  124
Použité skratky  125