Predslov         3

Úvod        11

Pragmatizmus        14

Klasický pragmatizmus        15
Pragmatizmus po jazykovom zvrate        17
Pragmatizmus ako anti-reprezentacionizmus        19
Pragmatizmus a humanitný sebaimidž        21
Charles Sanders Peirce        24

Život a vedecká činnosť        24
Výsledky práce        27
Informácia a fixácia významu        28
Pragmatizmus        30
Indukcia a metóda vedy        32
Abdukcia a kritická spoločná citlivosť        33
Architektúra a sebakontrola        35
Kategórie, fenomenológia a normatívna veda        37
Znaky a interpretácie        39
Realizmus        41
Vedecká metafyzika a evolučná kozmológia        43
William JAMES        44
Život a vedecká tvorba        45
Psychológia        47
Morálna filozofia        48
Náboženstvo        50
Pragmatizmus        52
Radikálny empirizmus        54
John Dewey        56
Životopis a vedecká činnosť        57
Filozofická antropológia        59
Metafyzika        61
Teória skúmania        63
Morálna filozofia: tvorba dobra        65
Morálna filozofia: demokratický spôsob života        67
Ferdinand Canning Scott Schiller        69
Život a dielo        69
Filozofia        71
Opozícia proti naturalizmu a metafyzike        73
Humanistická alternatíva  metafyziky a naturalizmu        75
Vôľa veriť        76
Opozícia proti logike        79
Humanistická teória mienenia a pravdy        81

Kritický realizmus        83

Nicolai Hartmann        84
Životopis, vedecká a publikačná činnosť        85
Stará a nová ontológia        86
Stavba reálneho sveta        87
Človek, determinácia a sloboda        89
George Santayana        90
Život a práca        91
Santayanov realizmus        92
Hodnoty a špiritualita        94
Svätopluk Štúr        95
Životopis        96
Vedecká činnosť        96

Fenomenológia        101

Edmund Husserl        107
Životopis        108
Vedecká činnosť a jej hodnotenie        109
Maurice Merleau–PontY        112
Životopis        112
Vedecká práca        113
Myseľ a telo – Prvenstvo vnímania        114
Fenomenológia vnímania        117
Vedomie a sloboda        120
Jazyk        121
Umenie        122
Veda        123
Súčasný stav antikognitivistickej kognitívnej vedy        123
Feministická filozofia        124
Ján Bodnár        125
Životopis        125
Vedecká činnosť        125

Filozofia  existencie        127

Historický rozvoj        128
Humánna podmienka        130
Existencializmus        133
Sloboda a zodpovednosť        135
Každodenná existencia, strach a previnenie        138
Autenticita        140
Kritika a predstavy        143
Gabriel (Honoré) Marcel        145
Životopis        145
Problémy filozofie existencie Poľa Marcela        147
Narušený svet a funkčná osoba        147
Ontologická náročnosť        148
Transcendencia        149
Byť a mať        149
Problém a mystérium        150
Primárne a sekundárne reflexie        152
Duch abstrakcie        153
Disponibilita a  indisponibilita        154
Reciprocita        156
Skúsenosť, presvedčenie, viera        157
Kreatívna vernosť        158
Nádej        161
Marcel v dialógu        162
Marcelova tvorba        163
Karl Jaspers        163
Životopis        164
Jaspersovo myslenie        166
Existencializmus        168
Ja a existencia        168
Skoršia tvorba        169
Filozofia a náboženstvo        174
Politika humanizmu        179
Martin Buber        182
Životopis        182
Sionistické názory        184
Ranné filozofické vplyvy        185
Sociálna filozofia        187
Dialóg a existencia        187
Vzťah Ja-Ono        189
Chasidizmus a mystika        190
Židovsko-kresťanský vplyv na duchovnú víziu        190
Smrť veľkého mysliteľa        191
Jean-Paul Sartre        192
Životopis a práca        193
Neskoršie roky Sartra a jeho smrť        196
Autenticita a individualita        197
Sartre a literatúra        197
Martin Heidegger        200
Životopis        200
Heideggerova vedecká práca        203
Filozofia        203
Vplyvy na filozofiu Heideggera        206
Heidegger a židovskí spolupracovníci        209
Vplyv a prijatie vo Francúzsku        213
Kritika        216
Súčasné európske prijatie        218

Problematika  jazyka a  jej  prekračovanie        221

Friedrich Ludwig Gottlob Frege        226
Životopis a vedecká práca        226
Frege filozof        228
Ludwig Josef Johann Wittgenstein        229
Životopis        230
Práca a metóda písania        232
Teória významu        232
Negácia a tautológia        234
Jednoduchosť        235
Myslenie, osoba a hodnota        237
Povedané a ukázané        238
Prechod        238
Rozbor obrazu Tractatus        239
Pravidlo sledovania        241
Neskorší obraz významu        243
Filozofia mysle        245
Filozofia matematiky        246
Etika, estetika a filozofia náboženstva        247
Epistemológia        248
Wittgensteinova koncepcia filozofie        249

Novopozitivizmus        251

Nová logika        253
Bertrand Arthur William Russell        258
Životopis        259
Vedecká a politická kariéra        262
Názory na filozofiu a na spoločnosť        265
George Edward Moore        266
Životopis        267
Vedecká činnosť        268
Metafyzika a epistemológia        269
Etika        273
Filozofická metodológia        275
Imre Pauer        278
Životopis        278
Vedecká činnosť        278

Viedenský kruh        281

Rudolf Carnap        282
Život a vedecká činnosť        283
Teória štruktúry vedeckých teórií        285
Analýza a syntéza        287
Význam a overiteľnosť        288
Pravdepodobnosť a induktívna logika        289
Modálna logika a filozofia jazyka        290
Filozofia fyziky        291
Analytická filozofia        293
Karl Raimund Popper        297
Životopis        298
Pozadie jeho myslenia        300
Problém vymedzenia        301
Rast ľudského poznania        303
Pravdepodobnosť, poznanie a pravdepodobnosť        306
Sociálne a politické myslenie – kritika historizmu
a holizmu        309
Vedecké poznanie, dejiny a predpoveď        310
Nemeniteľné zákony a náhoda smeru vývoja        312
Kritika hodnotenia        316
Igor Hrušovský        319
Životopis        320
Vedecká činnosť        320
Vojtech Filkorn        322
Životopis        322
Vedecká činnosť        323
Nikolaj Losskij        324
Životopis        324
Vedecká činnosť        325
Jozef Dieška        326
Životopis        327
Vedecká činnosť        327

Evolučná teória poznania        329

Pierre Teilhard de Chardin        334
Životopis a vedecká tvorba        334
Učenie Teilharda de Chardina        338
Námietky proti Teilhardovmu učeniu        342
Čo k tomu dodať        343

Marxistická  filozofia v 20. storočí        347

Pojem hmoty a materializmu        348
Dialektický materializmus        350
Historický materializmus        353
Kritická filozofia spoločnosti        357

Zmeny v chápaní filozofie        363

Literatúra         365

Menný  register        373